ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

20 มิถุนายน 2560
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ ซอยบ้านดาบเชียรต่อจากเส้นเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 เมตร ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามแบบเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง